لطفاً کلمه مورد نظرتان را به فارسي يا لاتين وارد نموده و کليد جستجو را کليک کنيد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

ام (m)-وابستگی

m-dependence

ام (m)-برآوردگر

m-estimator

توزیع مک‌دانلد

MacDonald distribution

تابع مک‌دانلد

MacDonald function

یادگیری ماشین

machine learning

سری مک‌لورن

Maclaurin series

الگوریتم خوشه‌بندی مه‌کویین

MacQueen's clustering algorithm

طرحهای مربع جادویی

magic square designs

دی‌دو (D‌^2)ی ماهالانوبیس

Mahalanobis D^2

آمارگیری پستی

mail survey

قطر اصلی ماتریس

main diagonal of a matrix

اثر اصلی

main effect

قابلیت نگهداری

maintainability

بیشاندن

majorization

توزیع مِی‌کام-گومپرتس

Makeham-Gompertz distribution

سی‌پی (C‌_‌p)ی مالوز

Mallows C_p

فاصله مالوز

Mallows' distance

پارامتر مالتوسی

Malthusian parameter

خمینه

manifold

برآوردگر من‌لی-پار

Manly-Parr estimator

آزمون من برای روند

Mann's test for trend

آماره من-فِرتیگ

Mann-Fertig statistic

روش من-گرابس

Mann-Grubbs method

آماره من-ویتنی-ویلکاکسون

Mann-Whitney-Wilcoxon statistic

برنامه‌ریزی نیروی انسانی

manpower planning

آماره مانتل-هنزل

Mantel-Haenszel statistic

صف چندسرویس‌دهی

many-server queue

نگاشت

mapping

قضیه مارسینکیوویچ

Marcinkiewicz theorem

آزمون چندنرمالی ماردیا

Mardia's test of multinormality

توزیع حاشیه‌ای

marginal distribution

درستنمایی حاشیه‌ای

marginal likelihood

احتمال حاشیه‌ای

marginal probability

تقارن حاشیه‌ای

marginal symmetry

حاشیه‌ای‌سازی

marginalization

زنجیر مارکوف

Markov chain

الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی

Markov chain Monte Carlo algorithm

فرایند تصمیم مارکوف

Markov decision process

نابرابری مارکوف

Markov inequality

فرایند مارکوف

Markov process

ویژگی مارکوفی

Markov property

میدان تصادفی مارکوفی

Markov random field

تغییر جای مارکوفی

Markov shift

وابستگی مارکوفی

Markovian dependence

روش جدولی مارساگلیا

Marsaglia's table method

توزیع نمایی چندمتغیّره مارشال-اولکین

Marshall-Olkin multivariate exponential distribution

مارتینگل

martingale

درون‌آوری

masking

قاعده مِیسون

Mason's rule

نمونه‌های کلیدی

master samples

آماره‌های جور شدن

match statistics

مسئله قوطی کبریت

match-box problem

جفتهای جور

matched pairs

آزمون tی جفتهای جور

matched pairs t-test

1. جورسازی 2. جور شدگی

matching

فاصله جورسازی

matching distance

توزیع جور شده‌ها

matching distribution

مسئله جور شدگی

matching problem

نظامهای جورسازی

matching systems

آزمون جور شدگی

matching test

ریاضی

mathematical

علوم زیستی ریاضی

mathematical biosciences

امید ریاضی

mathematical expectation

ریخت‌شناسی ریاضی

mathematical morphology

برنامه‌ریزی ریاضی

mathematical programming

آمار ریاضی

mathematical statistics

نظریه ریاضی جمعیت

mathematical theory of population

آزمون میانه ماتیسن

Mathisen's median test

توزیع tی ماتریسی

matric-t distribution

جبر ماتریسها

matrix algebra

توزیع بتای ماتریسی

matrix beta distribution

حسابان ماتریسی

matrix calculus

مشتقهای ماتریسی

matrix derivatives

توزیع F ماتریسی

matrix F-distribution

بازی ماتریسی

matrix game

توزیع نرمال ماتریسی

matrix normal distribution

ماتریس ضریبها

matrix of coefficients

نمایش ماتریسی

matrix representation

نمونه‌گیری ماتریسی

matrix sampling

یکاماتریس

matrix unit

توزیع ماتریس‌مقدار

matrix-valued distribution

توزیع بتای ماتریس‌متغیّر

matrix-variate beta distribution

فاصله ماتوزیتا

Matusita's distance

مدل موریس

Maurice model

آزادگرد

maverick

ماکس‌اُریب

maxbias

تابع تمرکز ماکسیمال

maximal concentration function

ناکارآیی ماکسیمال

maximal deficiency

عنصر ماکسیمال

maximal element

ایده‌آل ماکسیمال

maximal ideal

آماره‌های ناوردای ماکسیمال

maximal invariant statistics

ماکسی‌مین

maximin

ماکسیمم‌سازی

maximization

ماکسیمم درصد معیوب مجاز

maximum allowable percent defective

خودهمبستگیهای ماکسیمم برای فرایندهای میانگین متحرک

maximum autocorrelations for moving averages processes

ماکسیمم آنتروپی‌گرا

maximum entropist

توزیع ماکسیمم آنتروپی

maximum entropy distribution

اصل ماکسیمم آنتروپی

maximum entropy principle

تحلیل طیفی ماکسیمم آنتروپی

maximum entropy spectral analysis

برآورد ماکسیمم درستنمایی

maximum likelihood estimation

روش ماکسیمم درستنمایی

maximum likelihood method

برآورد ماکسیمم احتمال

maximum probability estimation

روش برآورد ماکسیمم حاصلضرب فاصله‌ها

maximum product of spacings estimation

آزمون ماکسیمم قدرمطلق

maximum-modulus test

توزیع ماکْس‌وِل

Maxwell distribution

توزیع ماکْس‌وِل-بولتسمان

Maxwell-Boltzmann distribution

آماره‌های ماکْس‌وِل-بولتسمان

Maxwell-Boltzmann statistics

تی(t)-نمره‌های مه‌کال

McCall t-scores

حدس مه‌کارتی-برن‌بام

McCarthy-Birnbaum conjecture

شیوه گزینشی مک‌این‌تایر-تاکاهاشی-واکی‌موتو

McIntyre-Takahashi-Wakimoto selective procedure

تقریب مه‌کِی

McKay's approximation

آماره مک‌نِمار

McNemar statistic

آزمون مک‌نِمار

McNemar's test

1. میانگین 2. متوسط

mean

میانگین قدرمطلق تفاضلها

mean absolute difference

تابع تمرکز متوسط

mean concentration function

خمیدگی میانگین

mean curvature

تفاضل میانگین

mean difference

میانگین نیمه توان دوم تفاضلهای پیاپی

mean half-square successive difference

میانگین جمع‌بسته توان دوم خطاها

mean integrated squared error

میانگین عمر

mean life

میانگین جامعه متناهی

mean of finite population

روش میانگین رتبه‌ها

mean rank method

میانگین عکس مقادیر

mean reciprocal values

تابع میانگین مانده عمر

mean residual life function

آزمون میانگین مانده عمر

mean residual life test

شیوه آشکارسازی تغییر جای میانگین

mean shift detection procedure

مسئله میانگین لغزش

mean slippage problem

میانگین توان دوم انحرافها

mean square deviation

میانگین توان دوم تفاضلهای پیاپی

mean square successive difference

میانگین توان دوم خطاها

mean squared error

میانگین تفاضلهای پیاپی

mean successive difference

میانگین زمان تا از کار افتادگی

mean time to failure

برآوردگر میانگین‌نااریب

mean unbiased estimator

مقدار میانگین تابع

mean value of a function

قضیه مقدار میانگین

mean value theorem

تحلیل میانگین-واریانس

mean-variance analysis

پیشامد اندازه‌پذیر

measurable event

تابع اندازه‌پذیر

measurable function

مجموعه اندازه‌پذیر

measurable set

فضای اندازه‌پذیر

measurable space

1. اندازه 2. معیار

measure

معیار توافق

measure of agreement

معیار پیوند

measure of association

معیار پراکندگی

measure of dispersion

معیار عدم تشابه

measure of dissimilarity

معیار اطلاع

measure of information

معیار مکان

measure of location

معیار تشابه

measure of similarity

معیار چولگی

measure of skewness

معیار نامتعادل بودن طرح

measure of unbalancedness of design

معیار یکنواختی

measure of uniformity

فضای اندازه

measure space

نظریه اندازه

measure theory

مجموعه با اندازه صفر

measure zero set

1. اندازه‌گیری 2. اندازه

measurement

خطای اندازه‌گیری

measurement error

ساختارهای اندازه‌گیری و آمار

measurement structures and statistics

نظریه اندازه‌گیری

measurement theory

میانه‌ای

medial

ضریب همبستگی میانه‌ای

medial correlation coefficient

میانه

median

دُز موثر میانه‌ای

median effective dose

برآورد میانه

median estimation

دُز کُشنده میانه‌ای

median lethal dose

پرداخت زدن میانه

median polish

رگرسیون میانه‌ای

median regression

آزمون میانه برای دو جامعه

median test for two populations

برآوردگر میانه‌نااریب

median unbiased estimator

رای‌دهندگان میانه‌ای

median voters

تشخیص پزشکی

medical diagnosis

پژوهشهای پزشکی-بیمه‌آماری

medico-actuarial investigations

چندجمله‌ای میکس‌نِر

Meixner polynomial

تبدیل مِلین

Mellin transform

عضو

member

خاصیت بی‌حافظگی

memoryless property

برآوردگر مه‌نون

Menon estimator

تقریب مرینگتون-پی‌یرسون

Merrington-Pearson approximation

خم با کشیدگی متوسط

mesokurtic curve

داده‌های ناجور

messy data

فراتحلیل

meta-analysis

فراداده‌ها

metadata

فراریاضیات احتمال

metamathematics of probability

فرامتر، متامتر

metameter

فراآمار

metastatistics

روش متوسطها

method of averages

روش پس‌بینی

method of back-projection

روش اجزا

method of elements

روش متوسطهای گروهی

method of group averages

روش ضریبهای لاگرانژ

method of Lagrange multipliers

روش کمترین قدرمطلقها

method of least absolute values

روش کمترین توانها

method of least powers

روش گشتاورها

method of moments

روش امتیازبندی

method of scoring

روش غربالها

method of sieves

روش دیفرانسیل‌های آماری

method of statistical differentials

روش پرشیب‌ترین نزول

method of steepest descent

روش تقریب متوالی

method of successive approximation

روش تکرار متوالی

method of successive iteration

روش متغیّرها

method of variables

ناوردای متریک

metric invariant

نظریه اعداد متریک

metric number theory

فضای متریک

metric space

زیرفضای متریک

metric subspace

الگوریتم متروپولیس-هستینگس

Metropolis-Hastings algorithm

میان‌میانگین

mid-mean

میان‌دامنه

midrange

میان‌پراکنش

midspread

طرح نمونه‌گیری میدزونو

Midzuno sampling design

آماره می‌تینن

Miettinen's statistic

مهاجرت

migration

آمار نظامی

military statistics

پارادوکس میلر

Miller's paradox

شیوه میلر-گریفتس

Miller-Griffiths procedure

ملاک برآوردپذیری میلیکِن

Milliken's estimability criterion

نسبت میلز

Mills' ratio

خم مینیمال

minimal curve

مجموعه برشهای مینیمال

minimal cut set

عنصر مینیمال

minimal element

مجموعه مسیرهای مینیمال

minimal path set

آماره بسنده مینیمال

minimal sufficient statistic

قاعده تصمیم مینیماکس

minimax decision rule

برآورد مینیماکسی

minimax estimation

روش مینیماکس

minimax method

آزمون مینیماکسی

minimax test

مینیمم خی‌دو

minimum chi-square

برآوردگر مینیمم دترمینان کوواریانس

minimum covariance determinant estimator

برآورد کردن با مینیمم اطلاع تشخیص

minimum discrimination information estimation

برآورد کردن با مینیمم فاصله

minimum distance estimation

برآورد کردن با مینیمم انحراف

minimum divergence estimation

برآورد کردن با مینیمم نُرم درجه دوم

minimum norm quadratic estimation

تحلیل عاملی مینیمم رتبه

minimum rank factor analysis

برآوردگر هم‌وردای مینیمم مخاطره

minimum risk equivariant estimator

درخت اَرَشَنده مینیمم

minimum spanning tree

تحلیل عاملی مینیمم اثر

minimum trace factor analysis

برآورد مینیمم نادرستنمایی

minimum unlikelihood estimation

برآورد نااریب مینیمم واریانس

minimum variance unbiased estimation

برآوردگر مینیمم حجم بیضوی‌وار

minimum volume ellipsoid estimator

برآورد با مینیمم حجم

minimum volume estimation

اصل کوتاهترین توصیف

minimum-description-length principle

نابرابری مینکوفسکی

Minkowski's inequality

روش مین‌رت

Minret method

احتمال بدرده‌بندی

misclassification probability

توزیع میزس

Mises' distribution

بدجور

mismatch

داده‌های گم‌شده

missing data

اصل اطلاعات گم‌شده

missing information principle

مقدار گم‌شده

missing value

بدمشخص‌سازی

misspecification

قانون میشرلیخ

Mitscherlich's law

مدل با اثرهای آمیخته

mixed effects model

مدل آمیخته

mixed model

گشتاور آمیخته

mixed moment

فرایند پواسون آمیخته

mixed Poisson process

1. آمیزنده 2. آمیختن

mixing

توزیع آمیخته

mixture distribution

آزمایش آمیخته

mixture experiment

روش آمیخته

mixture method

توزیع میزوتانی

Mizutani distribution

تابع موبیوس

Mobius function

الگوریتم بلوکی‌مُدی

modal block algorithm

مُد

mode

مدل‌پایه

model based

مدل‌سازی

model construction

مدل‌گزینی

model selection

برآورد مدل‌نااریب

model-unbiased estimation

مدل‌بندی

modeling

تعدیل

modification

تعدیل‌یافته

modified

طرحهای نمونه‌گیری تعدیل‌یافته (کوتاه شده)

modified (or curtailed) sampling plans

همبستگی دورشته‌ای تعدیل‌یافته

modified biserial correlation

چندجمله‌ایهای ارمیت تعدیل‌یافته

modified Hermite polynomials

برآورد ماکسیمم درستنمایی تعدیل‌یافته

modified maximum likelihood estimation

میانگین تعدیل‌یافته

modified mean

توزیعهای نرمال تعدیل‌یافته

modified normal distributions

توزیع سری توانی تعدیل‌یافته

modified power series distribution

توزیعهای نرمال تعدیل‌یافته

modulated normal distributions

تبدیل قدرمطلق

modulus transformation

قضیه دِموآوْر-لاپلاس

Moivre-Laplace theorem = De Moivre-Laplace theorem

گشتاور

moment

شیوه تقریب گشتاوری

moment approximation procedure

تابع مولّد گشتاورها

moment generating function

ماتریس گشتاورها

moment matrix

مسئله گشتاورها

moment problem

نسبت گشتاوری

moment ratio

آزمون گشتاوریِ نرمال بودن

moment test of normality

نمودار نسبت گشتاوری

moment-ratio diagram

تابع یکنوا

monotone function

نسبت درستنمایی یکنوا

monotone likelihood ratio

رابطه یکنوا

monotone relationship

یکنوایی

monotonicity

روش مونت کارلو

Monte Carlo method

ترفند مونت کارلو

Monte Carlo swindle

آزمون میانه مود

Mood median test

آزمون مقیاس مود

Mood scale test

آزمون پراکندگی مود

Mood's dispersion test

وارون مور-پِن‌رُز

Moore-Penrose inverse

حتمیت عرفی

moral certainty

سد موران

Moran dam

آماره موران

Moran statistic

ناخوشی

morbidity

آزمون مورگان-پیتمن

Morgan-Pitman test

دستگاه مورگنشترن-فارلی

Morgenstern-Farlie system

ریخت‌شناختی

morphological

مرگ و میر

mortality

نمایش موزائیکی

mosaic display

آزمون موزس

Moses test

روش دقیقترین تقریب

most approximative method

فراوانترین مقدار

most frequent value

تواناترین ناحیه بحرانی

most powerful critical region

تواناترین آزمون

most powerful test

محتملترین عدد

most probable number

محتملترین مقدار

most probable value

سختگیرانه‌ترین آزمون

most stringent test

نقش‌مایه

motif

مدل رفتنی-ماندنی

mover-stayer model

1. سیّار 2. متحرک

moving

میانگین متحرک

moving average

مجموع متحرک

moving sum

روش نمونه‌گیری با مشاهده‌گر سیار

moving-observer sampling method

قضیه میوئرهد

Muirhead's theorem

آرایه‌های چندگانه

multiarrays

همخطی چندگانه

multicollinearity

قضیه‌های حدیِ مرکزی چندبُعدی

multidimensional central limit theorems

جدولهای پیشایندی چندبُعدی

multidimensional contingency tables

توزیع فوق‌هندسی چندبُعدی

multidimensional hypergeometric distribution

توزیع نرمال چندبُعدی

multidimensional normal distribution

آزمون گردش چندبُعدی

multidimensional runs test

مقیاس‌بندی چندبُعدی

multidimensional scaling

صورت چندخطی

multilinear form

توزیع چندمُدی

multimodal distribution

ضریب چندجمله‌ای

multinomial coefficient

توزیع چندجمله‌ای

multinomial distribution

لوجیت چندجمله‌ای

multinomial logit

پروبیت چندجمله‌ای

multinomial probit

حاصلضرب چندجمله‌ای

multinomial product

نمونه‌گیری چندجمله‌ای

multinomial sampling

تبدیل چندجمله‌ای-پواسون

multinomial-Poisson transformation

توزیع چندنرمال

multinormal distribution

چندنرمالی

multinormality

نمونه‌گیری چندفازی

multiphase sampling

رده‌بندی چندگانه

multiple classification

مقایسه چندگانه

multiple comparison

آزمون مقایسه چندگانه

multiple contrast test

ضریب همبستگی چندگانه

multiple correlation coefficient

تصمیم‌سازی ملاکهای چندگانه

multiple criteria decision making

شیوه تصمیم چندگانه

multiple decision procedure

جدول ضایعه‌های چندگانه

multiple decrement table

فرض چندگانه

multiple hypothesis

رهیافت نماگر چندگانه

multiple indicator approach

رگرسیون خطی چندگانه

multiple linear regression

نمونه‌گیری ماتریسی چندگانه

multiple matrix sampling

دامنه تغییرات چندگانه

multiple range

رگرسیون چندگانه

multiple regression

نمونه‌گیری چندگانه

multiple sampling

طبقه‌بندی چندگانه

multiple stratification

سریهای زمانی چندگانه

multiple time series

نظام چندماخذی

multiple-record system

ضرب ماتریسها

multiplication of matrices

اصل ضرب

multiplication principle

چندبارگی

multiplicity

شیوه جایگشتی چندپاسخی

multiresponse permutation procedure

همبستگی چندرشته‌ای

multiserial correlation

صف چندسرویس‌دهی

multiserver queue

نمونه‌گیری چندمرحله‌ای

multistage sampling

آزمون چندمرحله‌ای

multistage test

دستگاه منسجم چندوضعی

multistate coherent system

نمونه‌گیری با طبقه‌بندی چندگانه

multistratified sampling

ماتریس چندصفت-چندروش

multitrait-multimethod matrix

تحلیل چندمتغیّره

multivariate analysis

تحلیل واریانس چندمتغیّره

multivariate analysis of variance

آزمون بارتلت چندمتغیّره

multivariate Bartlett test

مسئله چندمتغیّره بئرنس-فیشر

multivariate Behrens-Fisher problem

داده‌های دوحالتی چندمتغیّره

multivariate binary data

قضیه چندمتغیّره چرنوف

multivariate Chernoff theorem

مدل رگرسیونی چندمتغیّره کاکس

multivariate Cox regression model

آماره‌های کرامر-فون میزس چندمتغیّره

multivariate Cramer-Von Mises statistics

گراف سودار چندمتغیّره

multivariate directed graph

توزیع گسسته چندمتغیّره

multivariate discrete distribution

توزیع چندمتغیّره

multivariate distribution

توزیع نمایی چندمتغیّره

multivariate exponential distribution

تابع برازندگی چندمتغیّره

multivariate fitness function

توزیع گامای چندمتغیّره

multivariate gamma distribution

نمودارهای چندمتغیّره

multivariate graphics

کشیدگی چندمتغیّره

multivariate kurtosis

آزمون مکان چندمتغیّره

multivariate location test

توزیع سری لگاریتمی چندمتغیّره

multivariate logarithmic series distribution

روش جورسازی چندمتغیّره

multivariate matching method

آزمون میانه و مجموع رتبه‌های چندمتغیّره

multivariate median and rank sum test

مقایسه‌های چندگانه چندمتغیّره

multivariate multiple comparisons

توزیع نرمال چندمتغیّره

multivariate normal distribution

توزیع نرمال چندمتغیّره-ویشارت

multivariate normal-Wishart distribution

نرمال چندمتغیّره بودن

multivariate normality

آماره‌های ترتیبی چندمتغیّره

multivariate order statistics

توزیع فازنوعی چندمتغیّره

multivariate phase-type distribution

توزیع پولیای چندمتغیّره

multivariate Polya distribution

توزیع سری توانی چندمتغیّره

multivariate power series distribution

پروبیت چندمتغیّره

multivariate probit

کنترل کیفیت چندمتغیّره

multivariate quality control

برآوردگر نسبتی چندمتغیّره

multivariate ratio estimator

رگرسیون چندمتغیّره

multivariate regression

آزمون رتبه‌ای علامت‌دار چندمتغیّره

multivariate signed-rank test

چولگی چندمتغیّره

multivariate skewness

توزیع پایدار چندمتغیّره

multivariate stable distribution

توزیع استیودنت چندمتغیّره

multivariate Student distribution

دامنه تغییرات استیودنتیده چندمتغیّره

multivariate Studentized range

توزیع tی چندمتغیّره

multivariate t-distribution

تحلیل سریهای زمانی چندمتغیّره

multivariate time series analysis

تک‌مُدی بودن چندمتغیّره

multivariate unimodality

توزیع وایبول چندمتغیّره

multivariate Weibull distribution

جدول پیشایندی چندطرفه

multiway contingency table

آزمون مورفی-مک‌میلان-دیوید برای نقاط دورافتاده

Murphy-McMillan-David test for outliers

برآوردگر مورتی

Murthy estimator

جهش

mutation

فرایند جهش ژنی

mutation process

متغیّرهای متقابلاً وابسته

mutually dependent variables

پیشامدهای متقابلاً ناسازگار

mutually exclusive events

متقابلاً مستقل

mutually independent

 
Home | Annual Report | Check Email | Contact Us

Statistical Research and Training Center (SRTC)
All rights reserved.
Copyright 2001-2005