لطفاً کلمه مورد نظرتان را به فارسي يا لاتين وارد نموده و کليد جستجو را کليک کنيد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

ساختارهای اندازه‌گیری و آمار

measurement structures and statistics

ساختارگرا

structuralist

ساختار نیمن

Neyman structure

ساخت اسکوروخود

Skorohod construction

سادک

simplex

سازوار، تطبیق‌پذیر

adaptive

سازگار

consistent

سازگاری

consistency

سازگاری جمعی درونی برآوردگرها

internal additive consistency of estimators

سازگاری نسبی

relative consistency

سالیابی تطبیقی

cross dating

سامانه تسهیم بار

load-sharing system

سانسور از راست

right censoring

سانسور از چپ

left censoring

سانسور تصادفی

random censoring

سانسور غیرمستقیم

indirect censoring

سانسور کردن متقارن

symmetrical censoring

سختگیرانه

stringent

سختگیرانه‌ترین آزمون

most stringent test

سد لوید

Lloyd dam

سد موران

Moran dam

سرشماری

census

سریهای تاریخی

historical series

سریهای زمانی

time series

سریهای زمانی مانا

stationary time series

سریهای زمانی ناخطی

nonlinear time series

سریهای زمانی نامانا

nonstationary time series

سریهای زمانی چندگانه

multiple time series

سریهای گرام-شارلیه

Gram-Charlier series

سری تباهیده

degenerate series

سری تیلور

Taylor series

سری دوجمله‌ای

binomial series

سری دیریکله

Dirichlet series

سری شارلیه

Charlier's series

سری شرطی‌همگرا

conditionally convergent series

سری فوریه

Fourier series

سری لاگِر

Laguerre series

سری لوران

Laurent series

سری مجانبی

asymptotic series

سری مطلقاً یکنواخت‌همگرا

uniformly absolutely convergent series

سری مک‌لورن

Maclaurin series

سری هندسی

geometric series

سری کرامر

Cramer's series

سری یکنواخت‌همگرا

uniformly convergent series

سطح

level

سطح آزمون

level of a test

سطح اطمینان

confidence level

سطح رد کردنی فرایند

rejectable process level

سطح فرایند

process level

سطح معنی‌دار بودن

significance level

سطح معنی‌دار بودن

level of significance

سطح معنی‌دار بودن آزمون

significance level of a test

سطح پذیرش فرایند

acceptance process level

سطح کیفیت ناپذیرفتنی

unacceptable quality level

سطح کیفیت پذیرفتنی

acceptable quality level

سلسله رویدادها

spike trains

سلسله مراتب مدلها

hierarchy of models

سنجش از دور

remote sensing

سنگفرش

tessellation

سنگفرش تصادفی

random tessellation

سه R

three R

سه‌بُعدنگار

stereogram

سه‌بُعدی‌شناسی

stereology

سه‌تایی مرتب

ordered triple

سه‌میانگین

trimean

سه‌کارآیی

triefficiency

سه‌یک

trine

سکانت هذلولی

sech (= hyperbolic secant)

سیستماتیک

systematic

سیستم خبره احتمالاتی

probabilistic expert system

سیستم‌های خبره

expert systems

سیگمامشبّکه

sigma lattice

سیگمامیدان

sigma-field

سیگماهم‌دوره

sigma isochron

سیگنال

signal

سی‌پی (C‌_‌p)ی مالوز

Mallows C_p

 
Home | Annual Report | Check Email | Contact Us

Statistical Research and Training Center (SRTC)
All rights reserved.
Copyright 2001-2005